Alternate Text

دوره های آموزشی مجموعه PTV VISION در سال 1395

بیش از 70 روز آموزش مجموعه نرم افزارهای PTV VISION در سال 1395 توسط مهندس محمود رئوفی مدرس تایید شده شرکت PTV برگزار شد.

۱۳۹۵/۱۲/۸


در سال 1395 مهندس محمود رئوفی مدرس تایید شده شرکت PTV و مدیر پروژه های حمل و نقل مهندسان مشاور حرکت پایدار بیش از 70 روز کلاسهای آموزشی مجموعه PTV VISION را برگزار نمود. این دوره ها در دانشگاههای صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، تهران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، یزد و امام خمینی قزوین، شرکت کنترل ترافیک تهران و همچنین به صورت آزاد برگزار شد.


بازگشت به لیست اخبار