Alternate Text

سیستم برآورد، پیش بینی، مدیریت و گزارش ترافیک PTV OPTIMA

این سیستم که در مرکز کنترل ترافیک نصب می شود؛ هر 5 دقیقه برای همه معابر شبکه، شاخصهای جریان، زمان سفر، سرعت، طول صف، سطح خدمت، تصادفات محتمل، آلودگی، زمان رسیدن خودروهای حمل و نقل همگانی و سایر موارد را با دقتی بالا برآورد می نماید و روی مدل نمایش می دهد (برآورد وضعیت شبکه). آپتیما این محاسبه را با استفاده از احجام شمارش شده لحظه ای در کمتر از دو درصد کمانهای شبکه و هر داده برخط دیگر از قبیل سوانح و انسداد ناشی از آنها، سرعت جریان کمانها، اطلاعات خودروی شناور، داده های پارکینگ، داده های هوشمند خودروهای حمل و نقل همگانی و همچنین مدل کلان حمل و نقل انجام می دهد. رویدادها و مراسمهایی که با برنامه ریزی انجام می شوند نیز از قبل به آپتیما معرفی می گردند. این سیستم با بسط دادن برآورد وضعیت جاری؛ وضعیت شبکه تا یک ساعت آینده را که شامل همه شاخصهای بالا و زمان و محل شلوغیها است، برای بازه های زمانی 5 دقیقه ای پیش بینی می کند (نتیجه سناریوی عدم انجام کار). آپتیما در برآورد وضع موجود و پیش بینی سناریوی عدم انجام کار؛ مقدار شاخصهای ترافیکی برای هر یک از اجزای شبکه را با مقادیر مجاز آنها مقایسه می کند و در صورت گذشتن از حدود مجاز، به کاربر هشدار می دهد. پس از پیش بینی نتیجه عدم انجام کار، سناریوهایی که از نظر کاربر احتمالا بر بهبود وضعیت شبکه موثر خواهند بود؛ محاسبه، ارزیابی و مقایسه می گردند و سناریوی برتر به اجرا گذاشته می شود. این سناریوها می توانند شامل ترکیبی از تغییر زمانبندی چراغهای شبکه به طور زنده، انحراف مسیر خودروها در زمان حوادث و گزارش خودکار وضعیت شبکه به رانندگان، نمایش پیامهای مشخص روی هر یک از تابلوهای پیام نما، نمایش پیام در ایستگاههای حمل و نقل همگانی و یا گزینه های دیگر باشند. این سیستم برآورد وضعیت شبکه تا یک ساعت آینده (طبق محاسبات تشریح شده)، بقیه طول روز (با توجه به محاسبات یاد شده و رویدادهای برنامه ریزی شده) و همچنین روزهای آینده (با توجه به رویدادهای برنامه ریزی شده) را برای استفاده کاربران راه و سامانه های مسیریابی و برنامه ریزی سفر گزارش می کند. آپتیما از داده های شبکه و شاخصهای ترافیکی نظیر آنها بانک داده ای تشکیل می دهد و با استفاده از آن همواره مدل حمل و نقل شهر را تدقیق و به روز می نماید. از آنجا که این سامانه از ترکیب روشهای بارگذاری شبکه، تخصیص دینامیک و انتشار جریان برای محاسبه استفاده می کند؛ ضمن در نظر گرفتن جزئیات شبکه و تقاضا و تغییرات آنها طی زمان، از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. برآورد وضعیت شبکه ای با هشتاد هزار کمان، دو هزار ناحیه و سه گروه مختلف تقاضا تا یک ساعت آینده با آپتیما؛ با یک رایانه خانگی معمولی می تواند در حدود 4 دقیقه انجام شود. از آنجا که با امکان پردازش موازی این سامانه، هر یک از سناریوها می تواند روی یک رایانه محاسبه شود؛ زمان اجرای هر تعداد سناریو نیز در مجموع به همین میزان یعنی حدود 4 دقیقه خواهد بود. لازم به توضیح است که آپتیما با همکاری دانشگاه لا ساپیِنسا (علوم) رم ساخته شده است.