Alternate Text

سیستم هوشمند کنترل چراغها در سطح شبکه و محلی PTV BALANCE

این سیستم که در مرکز کنترل ترافیک نصب می شود، با استفاده از داده های شمارنده ها و سایر داده های شبکه از جمله مدل کلان حمل و نقل شهر، وضعیت ترافیک را به طور زنده به نمایش در می آورد و اطلاعات کاملی (شامل تاخیر، تعداد توقف و طول صفها) از آن ارائه می دهد. بَلِنس در هر 5 دقیقه در سطح شبکه (راهبردی)، برای ایجاد موج سبز و بهره برداری از حداکثر ظرفیت شبکه حمل و نقل، برنامه کلی چراغهای راهنمایی را متناسب با وضعیت ترافیک طراحی می نماید. تابع هدف این بهینه سازی شامل جمع وزنی شاخصهای تاخیر، تعداد توقف و طول صف است و خروجی آن مدت چرخه (مشترک بین چراغهای مجاور) و همچنین مدت سبز و انحراف زمانی آن (آفست) برای هر چراغ می باشد. در فرایند یاد شده، مدت هر فاز در دو بازه ثابت و قابل تغییر تعیین می شود. وضعیت چراغ در بخش قابل تغییر هر فاز، می تواند توسط سطح محلیِ (عملیاتی) این سامانه که سیستم هوشمند کنترل چراغ در سطح محلی PTV EPICS یا اپیکس نام دارد، بازنگری و مجددا تعیین گردد. اپیکس چراغ هر تقاطع را به طور منفرد با توجه به تغییرات کوتاه مدت (در هر ثانیه) ترافیک و اولویت دهی به حمل و نقل همگانی ضمن در نظر گرفتن خودروهای شخصی و عابران پیاده تنظیم می کند. تابع هدف این بهینه سازی شامل جمع وزنی تاخیر و تعداد توقف برای انواع تقاضا (حمل و نقل همگانی، عابران پیاده و خودروهای شخصی) و همچنین تفاوت با برنامه تعیین شده توسط بلنس در هر یک از دسترسیهای تقاطع است. سیستم بلنس با آپتیما هماهنگی کاملی دارد. به طوریکه برآوردهای مربوط به وضعیت فعلی و پیش بینی های مربوط به وضعیت آینده که توسط آپتیما انجام می گیرند، می توانند به عنوان بخشی از ورودیهای بلنس به کار روند و آپتیما نیز در بررسی سناریوهای خود می تواند در هر سناریو به طور زنده زمانبندی بهینه را تعیین و ارزیابی نماید. همچنین سناریوی برتر انتخاب شده به وسیله آپتیما، می تواند برای هماهنگی و تطبیق برنامه ریزی چراغهای شبکه به سرعت به بلنس منتقل گردد. مجموعه بلنس و اپیکس پیش از بکارگیری میدانی، در ویزوم و ویسیم قابل شبیه سازی، اثرسنجی و تنظیم است. لازم به توضیح است که بلنس و اپیکس با همکاری دانشگاه فنی مونیخ ساخته شده اند.