محصولات

محصولات شرکت PTV

  • Alternate Text سیستم برآورد، پیش بینی، مدیریت و گزارش ترافیک PTV OPTIMA
  • Alternate Text سیستم هوشمند کنترل چراغها در سطح شبکه و محلی PTV BALANCE
  • Alternate Text نرم افزار مدلسازی و برنامه ریزی حمل و نقل PTV VISUM
  • Alternate Text نرم افزار جامع مطالعات ترافیک، عارضه سنجی ترافیکی و طراحی چراغ PTV VISTRO
  • Alternate Text نرم افزار شبیه سازی خرد ترافیک و پیاده روی PTV VISSIM
  • Alternate Text نرم افزار شبیه سازی پیاده روی PTV VISWALK
  • Alternate Text نرم افزار تحلیل و پیش بینی ایمنی PTV SAFETY